Pieter Douwes Vlieg

Geslacht
Leeftijd

68

Geboren

16-04-1829

te

Kollumerland

Gedoopt

te

Overleden

09-04-1898

te

Zuidhorn

Begraven

te

Vader

Douwe Pieters Vlieg

Geboren

16-10-1806

Overleden

13-04-1887

Moeder

Sijke Idzerds de Boer

Geboren

01-04-1805

Overleden

03-04-1833

11-11-1869

te

Koudum

Met

Sibbeltje Gerbens van der Wal

Geboren

14-02-1821

Overleden

14-07-1907

Kinderen

Notities

Rinkjes Thússide (zie bronnen):

Citaat uit het boekje van de Gereformeerde kerk van Oudega-Smallingerland (In 1981 uitgegeven ter herinnering aan de verbouw van het kerkgebouw):
"...... Op 16 september 1866 doet ds.Vlieg uit Ureterp zijn intrede.
Hij was vrijgezel en werd verzorgd door zijn zuster. De notulen die tijdens zijn periode werden gemaakt, tonen aan, dat deze predikant een brede belangstelling had voor allerlei zaken, waardoor Gods koninkrijk uitgebreid zou kunnen worden. Hij richtte de jongelingsvereniging op. Tevens was hij een stuwende kracht voor het Christelijk onderwijs. Zelfs werd een diaken, Wietze de Jong, afgevaardigd naar de algemene vergadering van de vereniging voor Gereformeeerd Schoolonderwijs, die op 4 mei 1870 in Amsterdam werd gehouden.
In de tijd van ds.Vlieg wordt er ook een lokaal bij de kerk gebouwd, waarin de catechisaties gegeven kunnen worden. Tevens wordt het kerkgebouw verbeterd.
De gemeente van Oudega verloor leden, doordat in 1874 de kerk van Rottevalle werd gesticht. Door de grensregeling gingen er een paar gezinnen over naar die gemeente.
In 1874 vertrok ds. Vlieg naar Marrum (Fr.). Zijn opvolger...."
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dominee Pieter Vlieg (oudste zoon van Douwe Pieters Vlieg en Sijke Idzerds de Boer) en zijn (half-)zuster Gelske (oudste dochter van Douwe Pieters Vlieg en Froukje Johannes Leegstra) werden beide op 8 september 1866 ingeschreven in het bevolkingsregister van Smallingerland bij de plaats Oudega.
Ds.Vlieg (geboren op 16 april 1829 te Burum) was toen 37 jaar, kwam van Ureterp en was niet getrouwd. Gelske, 31 jaar oud 9ook nog ongetrouwd), deed het huishoudelijke werk voor hem. Beide waren ze geboren te Burum-Kollumerland.

Ds. Pieter Vlieg en zijn zuster Gelske hadden dezelfde vader maar verschillende moeders. Pieter was bijna vier jaar toen zijn moeder in april 1833 te Burum (Kollumerland) overleed. Kort daarvoor in maart, was zijn broertje Tjebbe geboren. Zijn broertje Idzerd was toen nog maar twee.
Nadat vader Douwe op 27 september 1834 opnieuw was getrouwd, werden er nog vier dochters (Gelske-1834, Sara-1838, Geeske 1843, Grytje-1851) en ook vier zonen geboren (Johannes-1836, Klaas-1841, Anne-1845, Sytze-1848).
Het gehele gezin bestond dus uit elf kinderen.

Zondag 16 september 1866 doet ds.Vlieg intrede in de Gereformeerde Kerk in Oudega. Die kerk stond toen nog aan de Achterwei.

Gelske trouwde ruim een jaar later (21 november 1867) met de wagenmaker en timmerman: Folkert Douwes Kramer. Hun zoon Douwe werd het volgende jaar in september geboren. Deze Douwe Kramer zou later trouwen met Bontje Zandberg (dochter van Wolter Dirks Zandberg en Baukje Jans van der Jagt). De Hongaarse evacué Joszèf Debreczeny kwam bij hen in in huis en leerde daar het timmerwerk.

Gelukkig was Sara Vlieg, de zuster van Gelske, bereid om de plaats van Gelske in te nemen. Op 18 novenber 1867 wordt zij ingeschreven in het bevolkingsregister en was de verzorging van ds.Vlieg weer gewaarborgd. Maar ook Sara zou niet lang bij haar broer blijven inwonen. In mei 1870 trouwde ze met Oebele Wiegers Kooistra. Sara werd boerin op de oude boerderij van de Kooistra’s in de Buorren van Oudega. Deze boerderij stond tegenover de plek waar later de nieuwe Gereformeerde kerk zou worden gebouwd (later woonde hier o.a. Pieter Bergsma). Oebele Kooistra en Sara Vlieg kregen acht kinderen: Froukje 1871; Tjitske 1872 (overleden in dat zelfde jaar); Tjitske 1873; Gelske 1875; Trijntje 1876; Wieger 1877 (overleden in dat zelfde jaar); Wieger 1879; Douwe 1881(overleden in dat zelfde jaar).

In de periode dat Sara een relatie kreeg met Oebele Kooistra vond ds.Vlieg het tijd om te zorgen voor een nieuwe hulp. Ds. Vlieg vond in de persoon van Sibbeltje Vlieg-van der Wal iemand met wie hij het huishouden vanaf november 1869 kon voortzetten. Op 11 november 1869 trouwt ds. Vlieg op 40-jarige leeftijd in Koudum met Sibbeltje van der Wal toen reeds 47 jaar oud. Op 24 november 1869 wordt Sibbeltje ingeschreven in het bevolkingsregister van Smallingerland bij de plaats Oudega. Ze was getrouwd geweest met de in febr. 1868 overleden Epeus van Hylckama (Nicolaas-zn.) Vlieg. (Deze Epeus was eerder getrouwd met Feikjen Symens Kok).

Ds.Vlieg had vermoedelijk wel contacten met Epeus Vlieg en diens vrouw Sibbeltje. Epeus was nl. een zoon van Nicolaas Douwes Vlieg en Grietje van Hylckama. En Nicolaas Douwes was weer een broer van de grootvader van ds. Pieter Vlieg (Pieter Douwes Vlieg). Ds. Vlieg trouwt dus met de weduwe van een neef van zijn vader. Epeus Vlieg en Sibbeltje van der Wal waren daarom geen onbekenden voor ds.Vlieg. Toen Epeus overleed zal hij nog wel eens bij diens weduwe Sibbeltje op bezoek geweeest zijn.

Sibbeltje en Epeus kregen 8 kinderen waarvan er in 1869 reeds twee waren overleden. In 1873 overlijdt te Koudum op 21 jarige leeftijd Enne Vlieg, een zoon van Sibbeltje uit haar eerste huwelijk.

Dominee Vlieg heeft veel goed werk gedaan voor de Ger.Kerk van Oudega. Zie daarvoor ook het gedenkboek van de Gereformeerde Kerk van Oudega, in 1981 uitgegeven ter gelegenheid van de verbouw van de kerk in het jaar daarvoor. Daarin staat ook een foto van ds.P.Vlieg.

In 1874 vertrekt ds.Vlieg met Sibbeltje naar Marrum (Fr.).

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen