Douwe Vlieg

Geslacht
Leeftijd

61

Geboren

04-04-1846

te

Kollumerland

Gedoopt

te

Overleden

15-11-1907

te

Leeuwarderadeel

Begraven

te

Vader

Klaas Pieters Vlieg

Geboren

19-09-1803

Overleden

31-01-1879

Moeder

Douwina Repkes Popma

Geboren

Overleden

25-05-1878

te

Achtkarspelen

Met

Emke Pel

Geboren

±1857

Overleden

27-10-1936

Kinderen

Notities

Tresoar Friesland:
NotariŽle archieven:
1883 Stiens, notaris P. Schmidt Schaaff
Inv. nr. 128057 repertoirenrs. 2127 en 2135 d.d. 29 oktober
1883
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
- Sjoerd Andries Andringa te Stiens als verkoper
Betreft de koop van een huis met grond te Stiens, koopsom
fl. 1600
- Douwe Klazes Vlieg te Leeuwarden als koper

1894 Stiens, notaris P. Schmidt Schaaff
Inv. nr. 128068 repertoirenrs. 3433 en 3437 d.d. 13
augustus 1894
Provisionele en finale verkoop
Betreft de verkoop van percelen landbouwgronden te Stiens,
koopsom fl. 49.484
- Het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden als verkoper
- Willem Pieters Brouwers te Stiens als verkoper
15 kopers, waaronder
- Douwe Klaases Vlieg te Stiens als koper

1896 Stiens, notaris P. Schmidt Schaaff
Inv. nr. 128070 repertoire nr. 3695 d.d. 8 juli 1896
Verhuring
Betreft de verhuur van percelen wei en bouwland voor 5 jaar
te Stiens, huursom fl. 601 per jaar
- Lieuwe Meinderts de Vries te Hallum als verhuurder
- Douwe Klazes Vlieg te Stiens als huurder
- Klaas Herres van der Wielen te Stiens als huurder
- Auke Flapper te Stiens als huurder

1898 Jorwerd, notaris T. IJ. Kingma Boltjes
Inv. nr. 067077 repertoirenrs. 102 en 106 d.d. 28 september
1898
Provisionele en finale toewijzing
Betreft onroerende goederen te Stiens en Vrouwenparochie
- Ulbe Noordenbos te Oudwoude, gehuwd met Fettje Sipkes
Kalma als erfgenaam en verkoper
- Jan Sipkes Kalma te Waaxens Westdongeradeel als erfgenaam
en verkoper
- Antje Sipkes Kalma te Hallum, gehuwd met Tjerk Hylkema
als erfgenaam en verkoper
- Tietje Sipkes Kalma te Hallum, gehuwd met Lieuwe Boersma
als erfgenaam en verkoper
- Jacob Sipkes Kalma te IJsbrechtum als erfgenaam en
verkoper
- Sipke Jacobs Kalma, in leven weduwnaar van Sjoukje Jans
Lettinga als erflater; in leven wonende te Hallum
- Tjibbe Peysel te Stiens als koper
- Johannes Boelstra te Stiens als koper
- Ruurd Johannes Boelstra te Leeuwarden als koper
- Douwe Vlieg te Stiens als koper
- Anne Zijlstra te Winsum als koper
- Pier de Boer te Stiens als koper
- Rijk Key te `s Gravenhage als koper
- Thomas van der Ley te Vrouwenparochie als koper

1903 Stiens, notaris Th. H. van der Meulen
Inv. nr. 128080 repertoire nr. 131 d.d. 10 maart 1903
Verkoping
Betreft de verkoop van een perceel bouwland te Stiens,
koopsom fl. 1250
- Jacob Praamstra te Marrum als verkoper
- Douwe Klaases Vlieg te Stiens als koper

1905 Stiens, notaris Th. H. van der Meulen
Inv. nr. 128082 repertoirenrs. 488 en 507 d.d. 17 april 1905
Provisionele en finale veiling
- Sybe Aukes Minnema te Stiens als verkoper
Betreft de koop van een huis met erf te Stiens, koopsom fl. 870
- Douwe Klaases Vlieg te Stiens als koper

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen